Ordre del dia 03/06/2011

https://sites.google.com/site/asambleadecastellon/documentos/orden-del-dia/orden-del-dia-03062011

Ordre del dia 03/06/2011

ASSEMBLEA 03.06.2011

1. Claus bàsiques per al millor funcionament de l’assemblea (des del grup de
treball de formació)

2. Informacions d’interès per a l’assemblea:

o Coordinació amb altres moviments a nivell estatal i amb pobles
de la província.
o Informació de què s’han donat pautes de treballs per afavorir la
comunicació entre els diferents grups
o WIKI amb informació d’interès, actes, etc.
o Possibilitat de convocar a col.lectius socials per a què ens
expliquen quines activitats fan i veure possibles vies de
col.laboració
o Necessitat d’agilitzar i coordinar la transferència d’informació a
través del blog, wiki, xarxes socials, etc.

3. Propostes i punts per a tractar a l’assemblea dels diferents grups de treball que
ho necessiten

4. Possible manifestació massiva 19 de juny

5. Propostes d’ubicació del moviment més enllà de la Plaça Mª Agustina (15 de
Maig): alternatives de continuïtat

6. Torn obert de precs, preguntes i propostes

ORDEN DEL DIA

ASSAMBLEA 03.06.2011

1. Directrices básicas para un mejor funcionamiento de la asamblea (desde el grupo
de trabajo de formación.

2. Informaciones de interés para la asamblea:

o Coordinación con otros movimientos a nivel estatal i con los
pueblos de la provincia.
o Información de que se han dado pautas de trabajo para favorecer
la comunicación con los diferentes grupos.
o WIKI con información de interés, actas, etc.amb informació
d’interès.
o Posibilidad de convocar a colectivos sociales para que nos
expliquen qué actividades hacen y ver posibles vias de
colaboración.
o Necesidad de agilizar i coordinar la transferencia de información
a través del blog, wiki, redes sociales,etc.

3. Propuestas y puntos para tratar en la asamblea de los diferentes grupos de trabajo
que lo necesitan.

4. Posible manifestación masiva 19 de junio

5. Propuestas de ubicación del movimiento más allá de la Plaza Mª Agustina (15 de
mayo): alternativas de continuidad.

6. Turno abierto de ruegos, preguntas y propuestas.

Comments are closed.