MANIFIESTO “ASAMBLEA DE INDIGNADOS CASTELLÓN” (#acampadacastellon):

MANIFIESTO “ASAMBLEA DE LA CIUDADANÍA INDIGNADA DE CASTELLÓN” (#acampadacastellon):

Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amistades. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a quienes nos rodean.

Tenemos preocupación e indignación por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por el fenómeno de la corrupción. Por la indefensión de la ciudadanía de a pie.

Esta situación nos hace daño a toda la ciudadanía diariamente. Pero si nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos y todas una sociedad mejor. Por ello sostenemos firmemente lo siguiente:

Las prioridades de toda sociedad justa han de ser la igualdad, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica, el respeto a los derechos humanos, el bienestar y la felicidad de las personas.

Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo digno, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política y ciudadana, al libre desarrollo personal, y derecho a los recursos necesarios para una vida sana y feliz.

El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el bienestar de la humanidad.

La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno) así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan sólo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partitocrática encabezada por los partidos mayoritarios.

El ansia y acumulación de poder en unas pocas manos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma enriqueciendo a unas pocas personas y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso.

La voluntad y la finalidad del sistema es la acumulación de dinero y poder, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y haciendo de nosotras y nosotros meros consumidores.

La ciudadanía formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos personas anónimas, pero sin nuestra participación nada de esto existiría, pues movemos el mundo.

Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que sufrimos.

Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser Humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy sólo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro.

Desde la Asamblea de la ciudadanía indignada de Castellón buscamos la participación de la sociedad castellonense. Para que se implique en el proceso de renovación político-económica y social. Para superar esta etapa de corrupción que nos ha llevado a una de las peores situaciones económicas, convirtiéndonos en la provincia que más ha incrementado su tasa de paro en los últimos 5 años. Para superar la crisis de valores éticos hipotecando nuestro futuro y el de generaciones venideras.
Por todo lo anterior, estamos indignados e indignadas.
Creemos que podemos cambiarlo.
Creemos que podemos ayudar.
Sabemos que si nos unimos podemos.
Sal a la calle. Es tu derecho.

MANIFEST “ASSEMBLEA D’INDIGNATS CASTELLÓ” ( (#acampadacastellon):

Som persones normals i corrents. Som com tu: gent que s’alça cada matí per estudiar, per treballar o per buscar faena, gent que té família i amistats. Gent que treballa de valent tots els dies per viure i donar un futur millor a qui ens envolta.

Tenim preocupació i indignació pel panorama polític, econòmic i social que veiem al nostre voltant. Pel fenomen de la corrupció. Per la indefensió de la ciutadania de peu.

Aquesta situació ens fa mal a tota la ciutadania diàriament. Però si ens unim, podem canviar-la. És hora de posar-se en moviment, hora de construir entre tots i totes una societat millor. Per això sostenim fermament el següent:

Les prioritats de tota societat justa han de ser la igualtat, la solidaritat, el lliure accés a la cultura, la sostenibilitat ecològica, el respecte als drets humans, el benestar i la felicitat de les persones.

Hi ha uns drets bàsics que haurien d’estar coberts en aquestes societats: dret a la vivenda, al treball digne, a la cultura, a la salut, a l’educació, a la participació política, al lliure desenvolupament personal, i dret als recursos necessaris per a una vida sana i feliç.

L’actual funcionament del nostre sistema econòmic i governamental no atén a aquestes prioritats i és un obstacle per al benestar de la humanitat.

La democràcia parteix del poble (demo=poble; cràcia=govern), de manera que el govern ha de ser del poble. En canvi, en aquest país la major part de la classe política ni tan sols ens escolta. La seua funció hauria de ser la de dur la nostra veu a les institucions, facilitant la participació política ciutadana a través de canals directes i procurant el major benefici per al gros de la societat, no la d’enriquir-se i escalar a costa nostra, atenent tan sols als dictats dels grans poders econòmics i aferrant-se al poder a través d’una dictadura partitocràtica encapçalada per les inamovibles sigles dels partits majoritaris.

L’ànsia i acumulació de poder en unes poques mans genera desigualtat, crispació i injustícia, cosa que condueix a la violència, que rebutgem. L’obsolet i antinatural model econòmic vigent bloqueja la maquinària social en una espiral que es consumeix a si mateixa enriquint unes poques persones i sumint en la pobresa i l’escassetat a la resta. Fins al col·lapse.

La voluntat i la finalitat del sistema és l’acumulació de diners i poder, primant-la per damunt de l’eficàcia i el benestar de la societat. Malgastant recursos, destruint el planeta, generant desocupació i fent de nosaltres meres persones consumidores.
La ciutadania formem part de l’engranatge d’una màquina destinada a enriquir una minoria que no sap ni de les nostres necessitats. Som persones anònimes, però sense nosaltres res d’açò existiria, perquè nosaltres movem el món.

Si com a societat aprenem a no fiar el nostre futur a una abstracta rendibilitat econòmica que no redunda mai en benefici de la majoria, podrem eliminar els abusos i carències que patim.

És necessària una Revolució Ètica. Hem posat els diners per damunt de l’ésser humà i hem de posar-los al nostre servei. Som persones, no productes del mercat. No sóc només el que compre, per què ho compre i a qui li ho compre.

Des de l’Assemblea de ciutadania indignada de Castelló busquem la participació de la societat castellonenca. Per a que s’implique en el procés de renovació político-econòmica i social. Per a superar aquesta etapa de corrupció que ens ha portat a una de les pitjors situacions econòmiques, convertint-nos en la província que més ha incrementat la seva taxa d’atur en els últims 5 anys. Per a superar la crisi de valors ètics hipotecant el nostre futur i el de generacions esdevenidores.

Per tot això, estem indignats i indignades.
Creem que podem canviar-ho.
Creem que podem ajudar.
Sabem que si ens unim podem.
Ix al carrer. És el teu dret.

3 comments

 1. elvira escrig escrig dice:

  Ja ere hora que els jovens eixiren de baix dels peus dels politics i del poder economic
  i tot el que representen.
  Apoio total. Endavant. Forza i Honor !!!!!!!
  Elvira.

 2. sergi dice:

  Deixe un article qiue m’ha paregut mol bó:

  L’esperit de Tahrir ha irromput, afortunadament, en campanya electoral. D’una manera innegable. Milers de joves han pres el carrer per repudiar un frau político-econòmic consumat a plena llum del dia. Des del principi de la crisi, comptabilitat tafurera, la banca espanyola ja ha guanyat més de 66.000 milions d’euros. Mentrestant, els mercats financers, que ningú no ha escollit, però que voten cada dia decisivament, han imposat 50.000 milions en retallades socials . Fins i tot la ministra espanyola ho ha dit sense embuts: ‘La crisi la paga qui no l’ha provocada.’ I aleshores, què? Socialitzar pèrdues i privatitzar guanys, i prou? Muts i a la gàbia neoliberal.

  Un llunyà 1808 la Junta Tuitiva de La Paz va proclamar: ‘Guardem un silenci força semblant a l’estupidesa.’ Trencant el silenci, una nova generació de joves, un nou segment social fins ara al marge de la mobilització s’ha incorporat a la protesta amb una singularitat particular: xarxes i nodes socials, dinàmiques movimentistes d’invisibles i una empatia social ampla gestada per un demanda d’ampli espectre –’democràcia real ara’– que aspira a transformar la frustració individual aïllada en una acció col·lectiva comuna. En aquesta potencialitat té la fortalesa i la fragilitat, tot alhora. Serà possible de condensar alternatives?

  Els riscos d’una protesta nascuda del malestar i de l’acabament de la paciència són despullats: que una flor no faci estiu i tot resti en no res, que l’espontaneïtat s’esgoti i es dilueixi aviat; que l’absència de full de ruta no pugui superar el pas de la protesta a la proposta. De la indignació a la proposició. A la solidesa. A l’acumulació de forces.

  Sense menystenir que la limitació més greu ja hi era abans de començar: una cultura política castradora, orientada a la paràlisi social i a contenir les demandes populars, imposada en una transició malparida que avui encara perviu maldestrament. I això no es canvia d’un dia per altre. El mateix sistema polític i econòmic que critiquen és el primer escull. Tot un búnquer. És improbable que obrin espais o parin l’orella. Sabran jugar la carta del temps mort i esperar que amaini la tempesta. Minimitzar. Relativitzar. Silenciar.

  Tot és cíclic, tanmateix, en la lluita social. I sempre hi ha el pòsit, l’experiència viscuda i, en el present cas, una renovada consciència social de l’esgotament d’un model a la deriva. La llavor de Tahrir potser s’ha sembrat. Però la constància perseverant és l’única que dóna fruits. Lluita llarga i constant. La vella lliçó de la lluita afroamericana pels drets civils als EUA: la qüestió no és què fa una minoria, sinó què fa la majoria. Quan la qüestió no està en allò que ells, per dir-ho en termes de Fuster, ens fan, sinó en allò que som capaços de fer nosaltres contra la lògica a què ens sotmeten.

  Malgrat el dubte de com acabarà tot –en què cristal·litzarà?, cap on s’orientarà?–, algunes mínimes bones notícies enmig d’aquesta societat postmoderna tan líquida i etèria en restaran. Una renovada consciència social, nous joves mobilitzats i implicats a bastir comunitats amb justícia i en llibertat i noves formes de participació política no convencional que han arribat. Per quedar-s’hi. Per això cal donar les gràcies als joves acampats: per esperonar l’esperança. Que no s’aturin, que els necessitem.

  Mentrestant, de fons ressona una pregunta irresolta: exactament, quanta democràcia aguanta el capitalisme?

  David Fernàndez

 3. Manolo dice:

  Me gustaría que hoy (dia de irreflexión) pusiesemos hablar de los temas económicos ya que no lo podemos hacer de los temas “políticos”, os paso unas propuestas para ver si le interesan a la gente y podemos ir avanzando:
  – Nos debemos unir en asociaciones de trabajadores que sean independientes de las subvenciones estatales y que vivan de las cuotas de sus adherentes.
  – Se debe hacer todo lo posible y necesario para que ni un trabajador más engrose las listas del paro.
  – Para evitar esto debemos forzar al Gobierno y a las empresas a realizar una reforma laboral que contemple como único punto la reducción de jornada laboral, convenientemente a seis horas diarias y a 30 semanales como máximo. Con este horario las empresas que trabajan a tres turnos podrían incorporar el cuarto turno, con lo que entrarían a trabajar un 25% más de personas que en la actualidad. Por otra parte en los grandes comercios que se trabaja 12 horas al día, se podría incorporar un segundo turno de trabajo, ya que en la actualidad hacen trabajar muchas más horas a sus empleados.
  – Tenemos que ser capaces de organizarnos en sindicatos supranacionales que nos unan a todos para acabar con la dictadura de los mercados de la economía capitalista globalizada. Los sindicatos de los trabajadores tienen que ser globales, no pueden ser sectoriales, ni nacionales, ni regionales, ni locales. Sólo la unidad obrera internacional podrá acabar con esta nueva forma de desgobierno internacional que facilitan los mercados financieros, las bolsas.
  – Debemos desenmascarar a los políticos, de todos los colores, a los sindicatos defensores del sistema y atrapados en las prebendas que este les ofrece y no seguir, nunca más, sus consignas que se lanzan sin contar con las bases según a ellos les conviene en cada momento y, sólo, para justificarse y no para conseguir lo que es necesario para que los trabajadores no sigan siendo las víctimas. Por ejemplo, no se pueden convocar huelgas sectoriales, ni huelgas generales contra la disminución salarial, de un día de duración ya que esas huelgas no son efectivas y para lo que sirven es para que los descuentos sean mayores. Las huelgas hay que convocarlas para luchar por lo que se pretende eliminar y no acabarlas hasta haber conseguido lo que se pretende, lo demás es engañar a los trabajadores y trabajadoras.
  – Es el momento que hablemos todos los trabajadores y las trabajadoras del mundo, sea cual sea nuestra raza o nuestro sexo, para organizarnos y luchar contra la dictadura del capital y lo primero en exigir es:
  1º- El pleno empleo en todas las zonas del mundo.
  2º- La reducción de la jornada laboral de acuerdo con los avances tecnológicos.
  3º- Exigir el salario ético máximo de 25.000 euros anuales, que nadie lo supere y quien lo haga que tenga que dar el resto para asegurar las garantías sociales del conjunto de la población mundial.
  4º- Evitar la deslocalización de las empresas.
  5º- Exigir que la crisis la paguen aquellos que la han provocado.
  6º- Cortar las alas a los mercados y acabar con la dictadura de los mismos.
  7º- No aceptar disminuciones salariales y reivindicar la igualdad de salarios entre los trabajadores de las diferentes zonas del planeta.
  8º- Exigir la jubilación a los 60 años y voluntaria a los 55 años.
  9º- Que los políticos y dirigentes, si existen, tengan que trabajar para ganarse el salario y no parasitar como hasta la fecha.
  10º- Exigir que se dejen de pagar subvenciones a sindicatos y partidos políticos.
  11º- Exigir que se deje de financiar a las iglesias.
  12º- Que se desmantelen los ejércitos del mundo para acabar con las persecuciones, desapariciones, asesinatos y guerras.
  13º- Que se acabe con la explotación del hombre por el hombre.

  – Si somos capaces de conseguir todo esto, desaparecerá:
  1º- El déficit de los estados, ya que no tendrán que pagar a las empresas, a las iglesias, a los ejércitos, a los especuladores y a los especuladores de las bolsas.
  2º- El déficit de la seguridad social ya que los estados, al haber pleno empleo, dejarán de pagar salarios a los desempleados y todos contribuirán a las arcas estatales a través de los impuestos.
  3º- Se asegurarán las pensiones de la gente mayor cuando se jubile que bien merecido lo tienen después de haberse dejado lo mejor de sus vidas trabajando.
  4º- La especulación porque nadie podrá incrementar de forma desmesurada su patrimonio sino que tendrá lo necesario para poder vivir desahogadamente.
  A ver si somos capaces.
  Otro mundo es posible y la democracia directa, también, donde nadie decida por nosotros y cada uno decida por el/ella mismo/a.
  Salud y revolución